Wednesday, 7 February 2018

Thursday, 3 September 2015

Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +

Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +

ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ- ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¥ÀæPÁgÀzÀ ¦PÀ¼ÁgÀ ºÀQÌUÀ½ªÉ. EzÀgÀ°è PÀ£ÁlPÀzÀ°è 6QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ½ªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀªÀÅ vÀÄA¨Á ¸ÀAPÉÆÃZÀ ºÁUÀÆ UÁ§j C¼ÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁºÀ ºÉÆA¢ªÉ. PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÉ£Éß ¦PÀ¼ÁgÀ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ¦PÀ¼ÁgÀ, ©½ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÀÄAqÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £À£ÀUÉ ¹Q̪É. Ct¹ ¥ÀQëzsÁªÀÄ, ²gÀ¹, §qÁ¼À, AiÀįÁè¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èªÉ. aPÀÌ UÀÄA¦£À°è, PÉ®ªÉǪÉÄä 7-8gÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ®Æè ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀ UÀÄA¦£À 6 «zsÀºÀQÌUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉ ¹PÀÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ EzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ, ©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ªÀÄĤAiÀiÁ, PÁ£ÀÄ UÀÄ©â, ©½ gÉA¥ÀØ ªÀÄĤAiÀiÁ, J¶AiÀÄ£ï ¥sÉÃj §qÀð, nPÀ®ì ¥ÉèöÊPÁåZÀgï, ¥ÉgÀqÉÊ¸ï ¥ÉèöÊ PÁåZÀgï, §Æè £ÉÃ¥ÀØ ¥sÉèöÊPÁåZÀgï ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ PÀArzÉ. ºÀA¦ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁr£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EªÉ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è CqÀV PÀĽvÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «²µÀÖªÁV ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ V®Q UÉeÉÓ ¸À¥Àà¼ÀzÀAvÀºÀ PÀÆV¤AzÀ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀܽAiÀĪÁV ªÀ¯É¸É ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÉÆÃl ¥ÀnÖ , PɸÀgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ aPÀÌ PÉÊzÉÆÃlUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÁtĪÀªÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà 4-5 ¥ÀÆlÄ JvÀÛgÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀªÀÅ. PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ ,©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ EªÀÅUÀ¼À UÀÄA¦£À°è ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è ¸ÁÚ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ.

       EzÀgÀ ªÉÄÊ ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ w½ºÀ¹gÀÄ §tÚ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀzÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀQÌ 20 ¸ÉA.«Äà aPÀÌzÀÄ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ¥ÀÄPÀÌzÀ ZÉÆmÉÖAiÀÄAvÉ §æªÉÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½ªÉ. ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¥ÀÄPÀÌUÀ¼À£ÀÄß PÉzÀj MtV¸ÀzÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiˤ. DzÀgÀÆ UÀÄA¦£À°ègÀĪÁUÀ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¨sÁ²¸ÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ zÀ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À CªÀ±Àå. DzÀgÀÆ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå. ºÉÆmÉÖ JzÉ w½ ºÀ¼À¢ vÀ¯É w½ ¥Áa ºÀ¹gÀÄ. ºÀ¼À¢ PÀtÄÚ ºÀħÄâ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà EzÀ£ÀÄß ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼ÀAvÉ EzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. lÆnÃ, lÆnà JAzÀÄ ¹½î£ÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. ¨É½UÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß PÉ®ªÉǪÉÄä 4 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁV 7 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè JvÀÛgÀzÀ aPÀÌ PÀmÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀjªÀ ¤ÃjUÉ zÀĪÀÄÄQ, C°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉPÉÌ §rzÀÄ ¤ÃgÀÄ a«Ää¸ÀÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ. »ÃUÉ £Á¯ÁÌgÀgÀ UÀÄA¦£À°è EªÀÅUÀ¼À ¸ÁߣÀ ªÉÊRj vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀ,É PÉ®ªÀÅ «ÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÉÝãÉ. ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛzÉÝãÉ. ºÀtÄÚ, QÃl ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ EzÀPÉÌ ¦æAiÀÄ. ºÁUÁV ºÀÆ«£À ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð ºÁUÀÆ QÃl ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è EzÀgÀ ¥ÁvÀæ »jzÀÄ.ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥À½¤, ¤Ã®Vj, PÉÃgÀ¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè EªÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼À UÀÆr£ÀAvÉ EzÀgÀ UÀÆr®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 jAzÀ 3 «ÄÃ. JvÀægÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ PÀªÀgÀÄUÀ¼À°è £ÉAiÀÄzÀÄ UÀÆqÀÄ vÀÆV ©qÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ UÀÆqÀÄ ¤Ã° vÀ¯É CAiÉÆÃgÁ CxÀªÁ PÀ¥ÀÄà vÀ¯É Cj¹£À §ÄgÀÄqÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. mÉÆAUɽUÉ ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ ©VzÀÄ §lÖ°£ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀ£ÀÄß vÀÆV ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è ªÉÄvÀÛ£É ºÁ¸À£ÀÄß ªÀiÁr ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ©Ad®Ä CxÀªÁ eÉÃqÀzÀ §¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ, ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ. ¥sɧæªÀj¬ÄAzÀ ªÉÄà ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. 2-3 w½ QæÃ«Ä ¦APï CAzÀgÉ w½ UÀįÁ© «Ä²ævÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjUÀ¼À DgÉÊPÉ, gÀPÀëuÉ UÀÄlÄPÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ EvÀå¢ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀÅ. 1000 ¢AzÀ 1500 «Äà JvÀÛgÀzÀ ºÀ¹gÀÄ vÀÄA©vÀ fêÀ ªÉÊ«zÀå vÁtUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÁ¸À¸ÀܼÀ. 5jAzÀ 7 CxÀªÁ PÉ®ªÉǪÉÄä 50 ºÉZÀÄ zÉÆqÀØ UÀÄA¦£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EzÉ. EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀQÌ .EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ EzÀgÀ PÀÆV£À PÀÄjvÀÄ, EªÀÅ ªÀÄjUÀ½UÉ ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ «©ü£Àß DºÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ PÀ½vÀ ºÀtÄÚ, ªÀÄÈzÀéAV, ¥ÀgÁUÀ, Qæ«Ä »ÃUÉ «Ä±ÁæºÁj ºÀQÌ ºÁUÁV EvÀgÀ fêÀdAvÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ EªÀÅUÀ½VgÀĪÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ±ÀQÛ. FPÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå.

Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +
ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ- ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¥ÀæPÁgÀzÀ ¦PÀ¼ÁgÀ ºÀQÌUÀ½ªÉ. EzÀgÀ°è PÀ£ÁlPÀzÀ°è 6QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ½ªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀªÀÅ vÀÄA¨Á ¸ÀAPÉÆÃZÀ ºÁUÀÆ UÁ§j C¼ÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁºÀ ºÉÆA¢ªÉ. PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÉ£Éß ¦PÀ¼ÁgÀ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ¦PÀ¼ÁgÀ, ©½ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÀÄAqÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £À£ÀUÉ ¹Q̪É. Ct¹ ¥ÀQëzsÁªÀÄ, ²gÀ¹, §qÁ¼À, AiÀįÁè¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èªÉ. aPÀÌ UÀÄA¦£À°è, PÉ®ªÉǪÉÄä 7-8gÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ®Æè ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀ UÀÄA¦£À 6 «zsÀºÀQÌUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉ ¹PÀÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ EzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ, ©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ªÀÄĤAiÀiÁ, PÁ£ÀÄ UÀÄ©â, ©½ gÉA¥ÀØ ªÀÄĤAiÀiÁ, J¶AiÀÄ£ï ¥sÉÃj §qÀð, nPÀ®ì ¥ÉèöÊPÁåZÀgï, ¥ÉgÀqÉÊ¸ï ¥ÉèöÊ PÁåZÀgï, §Æè £ÉÃ¥ÀØ ¥sÉèöÊPÁåZÀgï ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ PÀArzÉ. ºÀA¦ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁr£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EªÉ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è CqÀV PÀĽvÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «²µÀÖªÁV ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ V®Q UÉeÉÓ ¸À¥Àà¼ÀzÀAvÀºÀ PÀÆV¤AzÀ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀܽAiÀĪÁV ªÀ¯É¸É ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÉÆÃl ¥ÀnÖ , PɸÀgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ aPÀÌ PÉÊzÉÆÃlUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÁtĪÀªÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà 4-5 ¥ÀÆlÄ JvÀÛgÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀªÀÅ. PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ ,©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ EªÀÅUÀ¼À UÀÄA¦£À°è ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è ¸ÁÚ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ.
       EzÀgÀ ªÉÄÊ ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ w½ºÀ¹gÀÄ §tÚ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀzÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀQÌ 20 ¸ÉA.«Äà aPÀÌzÀÄ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ¥ÀÄPÀÌzÀ ZÉÆmÉÖAiÀÄAvÉ §æªÉÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½ªÉ. ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¥ÀÄPÀÌUÀ¼À£ÀÄß PÉzÀj MtV¸ÀzÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiˤ. DzÀgÀÆ UÀÄA¦£À°ègÀĪÁUÀ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¨sÁ²¸ÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ zÀ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À CªÀ±Àå. DzÀgÀÆ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå. ºÉÆmÉÖ JzÉ w½ ºÀ¼À¢ vÀ¯É w½ ¥Áa ºÀ¹gÀÄ. ºÀ¼À¢ PÀtÄÚ ºÀħÄâ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà EzÀ£ÀÄß ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼ÀAvÉ EzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. lÆnÃ, lÆnà JAzÀÄ ¹½î£ÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. ¨É½UÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß PÉ®ªÉǪÉÄä 4 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁV 7 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè JvÀÛgÀzÀ aPÀÌ PÀmÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀjªÀ ¤ÃjUÉ zÀĪÀÄÄQ, C°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉPÉÌ §rzÀÄ ¤ÃgÀÄ a«Ää¸ÀÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ. »ÃUÉ £Á¯ÁÌgÀgÀ UÀÄA¦£À°è EªÀÅUÀ¼À ¸ÁߣÀ ªÉÊRj vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀ,É PÉ®ªÀÅ «ÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÉÝãÉ. ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛzÉÝãÉ. ºÀtÄÚ, QÃl ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ EzÀPÉÌ ¦æAiÀÄ. ºÁUÁV ºÀÆ«£À ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð ºÁUÀÆ QÃl ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è EzÀgÀ ¥ÁvÀæ »jzÀÄ.ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥À½¤, ¤Ã®Vj, PÉÃgÀ¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè EªÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼À UÀÆr£ÀAvÉ EzÀgÀ UÀÆr®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 jAzÀ 3 «ÄÃ. JvÀægÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ PÀªÀgÀÄUÀ¼À°è £ÉAiÀÄzÀÄ UÀÆqÀÄ vÀÆV ©qÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ UÀÆqÀÄ ¤Ã° vÀ¯É CAiÉÆÃgÁ CxÀªÁ PÀ¥ÀÄà vÀ¯É Cj¹£À §ÄgÀÄqÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. mÉÆAUɽUÉ ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ ©VzÀÄ §lÖ°£ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀ£ÀÄß vÀÆV ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è ªÉÄvÀÛ£É ºÁ¸À£ÀÄß ªÀiÁr ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ©Ad®Ä CxÀªÁ eÉÃqÀzÀ §¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ, ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ. ¥sɧæªÀj¬ÄAzÀ ªÉÄà ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. 2-3 w½ QæÃ«Ä ¦APï CAzÀgÉ w½ UÀįÁ© «Ä²ævÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjUÀ¼À DgÉÊPÉ, gÀPÀëuÉ UÀÄlÄPÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ EvÀå¢ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀÅ. 1000 ¢AzÀ 1500 «Äà JvÀÛgÀzÀ ºÀ¹gÀÄ vÀÄA©vÀ fêÀ ªÉÊ«zÀå vÁtUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÁ¸À¸ÀܼÀ. 5jAzÀ 7 CxÀªÁ PÉ®ªÉǪÉÄä 50 ºÉZÀÄ zÉÆqÀØ UÀÄA¦£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EzÉ. EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀQÌ .EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ EzÀgÀ PÀÆV£À PÀÄjvÀÄ, EªÀÅ ªÀÄjUÀ½UÉ ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ «©ü£Àß DºÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ PÀ½vÀ ºÀtÄÚ, ªÀÄÈzÀéAV, ¥ÀgÁUÀ, Qæ«Ä »ÃUÉ «Ä±ÁæºÁj ºÀQÌ ºÁUÁV EvÀgÀ fêÀdAvÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ EªÀÅUÀ½VgÀĪÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ±ÀQÛ. FPÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå.

Brown Sshrik


Brown Shrik - Lanius Cirstatus -   Bull  +
QÃdÄUÀ, PÀ°AUÀ ºÀQÌ,-w½ PÀAzÀħtÚzÀ ºÀQÌ. w½ PÀAzÀħtÚzÀ ¨É£ÀÄß, gÉPÉÌAiÀÄ §¢AiÀÄ°è , ¨Á®zÀ ¥ÀÄPÀÌzÀ §¢AiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà §tÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÀ¥ÀÄà §tÚ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ.  PÀ°AUÀ CxÀªÁ QÃdÄUÀzÀ ®PÀët Qæà jÃ, Qæà jÃ..  JAzÀÄ PÀÆUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ QÃdÄUÀ JA§ C£ÀéxÀðPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. EzÀÄ 19 ¸ÉA.«Äà £ÀµÀÄÖ aPÀÌ ºÀQÌ. PÉÆPÀÄÌ VqÀÄUÀ£À PÉÆQÌ£ÀAvÉ vÀÄ¢AiÀÄ°è PɼÀªÀÄÄRªÁV ¨ÁVzÉ. ºÉtÄÚ UÀAr£À°è ªÀåvÁå¸À «®è. ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ CZÀÑ©½EzÀÄÝ , w½ ¸Àé®à zÀlÖ §tÚzÀ CzsÀð ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ UÉgÉUÀ¼ÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ, ºÉÆ® UÀzÉÝUÀ¼À ¸À«ÄÃ¥À, ¨ÉðUÀ¼À UÀÆlUÀ¼À°è E®èªÉà vÀAwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀPÀð±ÀªÁV Qæà Qæà JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀÄ. «ÄPÀÌ QÃdÄUÀUÀ¼ÀAvÉ §AdgÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁtĪÀÅ¢®è. . PÀÄgÀÄZÀ®Ä UÀÄqÀØUÀ°è PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀĸÁæªÀåªÁV PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀÆUÀĪÀ EzÀgÀ PÀÆUÀÄ, ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä JµÀÄÖ «zsÀzÀ°è PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ°è ©ü£ÀßvÉ, EA¥ÁV PÀÆUÀĪÀ PÀÆV¤AzÀ ºÉtÚ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä EvÀgÀ ºÀQÌUÀ¼À PÀÆUÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.ºÁUÉ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ ºÀQÌUÀ¼À PÀÆUÀ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÇ ªÀåvÁå¸À E®èzÉà C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ «±ÉõÀvÉ. .EzÀÄ vÀÄA¨Á dA§zÀ ºÀQÌ. ¥ÁQ¸ÁÜ£À ,²æîAPÁ §ªÀiÁðzÀ®Æè EzÉÃ. ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè F ¥ÀÄlÖ ºÀQÌ PÁtĪÀÅzÀÄ. vÉêÀ CgÀtå ¥Àj¸ÀgÀ EªÀÅUÀ½UÉ EµÀ×. ºÀ¹gɯÉAiÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EªÀÅUÀ½UÉ «¥sÀÄ®ªÁV DºÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ C°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀªÀÅ. ºÀÄ°è£À «ÄqÀvÉ, aPÀÌ ºÀ°è, ºÁªÀÅ, PÀ¥Éà , Qæ«Ä QÃl , ºÀQÌ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß, J®èªÀ£ÀÆß »rzÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ½UÉÆà E®èªÉà vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ UÀÆl, vÀAwUÀ½UÉ §rzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ UÀÄt. ¸Á¬Ä¹ wAzÀÄ G½zÀ ¨ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĽîUÉ ZÀÄaÑ Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¸ÀàµÀÖªÁV®è. ªÀÄÄAzÉ w£Àß®Ä DºÁgÀ ¸ÀAUÀæºÀªÉÇÃ, CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß w£Àß®Ä §gÀĪÀ Qæ«Ä, ºÁªÀÅ, E°UÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸À¯ÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. QæPÉmï, ©Ãlgï, ¥ÀQë ªÀÄj, ªÀļɺÀļÀ, PÀA§½ ºÀļÀUÀ¼À ¯ÁªÁð, aPÀÌ «ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ w£ÀÄߪÀªÀÅ. ¨Éë£À ºÀtÄÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß wAzÀ GzÁºÀuÉ EzÉ. ºÁUÁV ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚ JgÀqÀÆ EzÀPÉÌ EµÀ×. F ºÀQÌ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ ºÉÆA¢zÉ. PÁr£À°è EzÀÄ MAnAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä eÉÆÃrAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁtƪÀÅzÀÄ. vÁ¤gÀĪÀ eÁUÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀ «¥sÀÄ®ªÁVzÀÝgÉ EvÀgÀ ºÀQÌ DPÀqÉ §gÀzÀAvÉ DPÀæªÀÄt ªÀiÁr Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß C¢ü¥ÀvÀå ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß DºÁgÀPÁÌV ºÉÆAZÀĺÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¤RgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀAvÉ ªÉÄðAzÀ JgÀV ¨ÉÃmÉ DqÀĪÀÅzÀgÀ°è EzÀÄ ¤¥ÀÄt. PÉ®ªÉǪÉÄä ¨ÉÃgÉ ºÀQÌAiÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV EzÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ ¥ÀQë JAzÀÆ PÀgÀAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. MªÉÆäªÉÄä ¥ÁætÂ, ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉDr CzÀgÀ «ÄzÀļÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ wAzÀÄ G½zÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĽîUÉ ZÀÄaÑ EqÀĪÀÅzÀÄ.EzÀjAzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À «ÄzÀļÀÄ w£ÀÄߪÀ ºÀQÌ JAzÀÆ ºÉüÀÆvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ CzsÀå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ ºÁUÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀÀ £ÀqÉzÀgÉ ºÉaÑ£À «ZÁgÀ w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀAqÀÄ ºÀQÌ ¸À¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁqÀĪÀzÀjAzÀ EzÀ£ÀÄß ºÁqÀAiÀÄ ºÀQÌAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸À ¨ÉÃPÀÄ J£ÀߪÀ ªÁzÀ ¸ÀºÀ EzÉ DzÀgÉ EzÀgÀ PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉæöÊPï CxÀªÁ PÀ½AUÀ UÀÄA¦UÉà EzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ZÀÄAZÀÄ »A¸Àæ ºÀQÌAiÀÄAwzÉ. PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÁqÀÄ ºÀQÌUÀ¼ÀAwzÉ. ºÁqÀÄ ºÀQÌ ºÁUÀÆ »A¸Àæ ºÀQÌUÀ¼À PÉ® ®PÀët EzÀgÀ°èzÉ .EzÀÄ F ºÀQÌAiÀÄ «±ÉõÀ. J¦æ¯ï¤AzÀ £ÀªÉA§gï ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. eÁ°, ºÀtÄÚ ¸ÀA¦UÉ PÀgÀd® ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄĽî£À VqÀªÀ°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄzsÀåªÀÄ JvÀÛgÀzÀ°è EzÀgÀ UÀÆrUÉ ¥Àæ±À¸ÀÜ eÁUÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV EAvÀºÀ ªÀÄĽî£À VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸À®Ä Dj¹gÀ§ºÀÄzÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀAvÉ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¦PÀ¼ÁgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄĽî£À VqÀzÀ°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ UÀÆqÀ£Àß §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ°è PÀlÄÖªÀÅzÀÄ EAVèö£À J¯ï DPÁgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼À°è EzÀÄ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. DzÀgÉ QÃdÄUÀ PÀªÀ°£À°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. CjªÉ vÀÄAqÀÄ PÀ¸À, ºÀQÌUÀ¼À ¥ÀÄZÀÒ, PÉ®ªÉǪÀÄä CzÀ£ÀÄß §zÀæ¥Àr¸À®Ä eÉÃqÀgÀ §¯É G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀ ¥ÀQë AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß UÀÆqÀÄ PÀlÖ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀºÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ½UÉ ªÀÄjUÀ½UÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ?  vÀ£Àß ªÉÊjUÀ½AzÀ ªÀÄjgÀPÀëuÉAiÀÄ°è F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ JµÀÄÖ ¸ÀºÀPÁj. UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À DgÉÆÃUÀåPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ EzÉAiÉÄà F PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ.EAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ, CªÀ£À ªÁ¸À¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ EzÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ¸ÀºÀ w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ.ÉƪÉÄä 3-6 vÀwÛ EqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ bÁAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄ ZÀÄPÉÌ EgÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjgÀPÀëuÉ, ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.

pacific golden plover

Pacific golden plover in group - Photo taken at Muroor


Wednesday, 14 January 2015

Blue Cheeked Bee Eater - Merops persicus
Blue Cheeked Bee Eater - Merops persicus  RM - Bul-Bul +

¤Ã° PÉ£Éß UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ- EzÀÄ ªÉÄgÉÆ¥ÉqÁ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀ ºÀQÌ, F PÀÄlÄA§zÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå MAzÉà ¸Àé¨sÁªÀ, DPÁgÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ §tÚ. ªÉÊ«zsÀå ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è PÉÆAZÀ ªÀåvÁå¸À¢AzÁV 26 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥À ¥Àæ¨ÉÃzsÀzÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 5 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀeÁwAiÀÄ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ ¥ÀaѪÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EªÉ. EzÀÄ ¦PÀ¼ÁgÀ UÁvÀæzÀ ºÀQÌ. PÀAzÀÄ ºÀ¹gÀħtÚ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÀtUÀ®Ä ºÀļÀ, eÉãÀĺÀļÀ, PÁqÀÄ eÉãÀĺÀļÀ, JgÀqÀÄ gÉPÉÌUÀ½gÀĪÀ ©A©, ¥ÀvÀAUÀ, aPÀÌ gÉPÉÌ QÃl EzÀgÀ DºÁgÀ. EzÀÄ ¤¥ÀÄt ¨ÉÃmÉUÁgÀ ºÀQÌ. vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ eÁUÀ¢AzÀ ºÁj UÁ½AiÀÄ°è vÉîÄvÁÛ, ºÁgÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà QÃlUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉ, E®èªÉà mÉ°¥sÉÆãï vÀAw, «zÀÄåvï  vÀAwAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAwUÀ½UÉ E®èªÉà ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ §rzÀÄ ZÀaÑ ¸Á¬Ä¹ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ ZÀaÑ CzÀgÀ gÉPÉÌAiÀÄ£ÀÄß GzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¨ÉÃmÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå. EzÀÄ 31 ¸ÉA.«Äà zÉÆqÀØ zÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀÄPÀÌzÀ vÀÄ¢UÉ JgÀqÀÄ vÀAwAiÀÄAvÀºÀ ¨Á® EzÀĪÀÅzÀÄ. ZÀÄAZÀÄ §ÄqÀzÀ°è zÀ¥ÀàªÁVzÀÄÝ vÀÄ¢ ZÀÆ¥ÁVzÉ. ZÀÄAa£À vÀÄ¢ PɼÀªÀÄÄRªÁV PÉÆAZÀ ¨ÁVzÉ. EzÀgÀ ZÀÄAZÀÄ PÀAzÀħtÚ. EzÀÄ gÉPÉÌ ºÀļÀ »rAiÀÄ®Ä vÀÄA¨Á ¸ÀºÀPÁj. PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖ EzÉ. MAnAiÀiÁV E®èªÉà eÉÆÃrAiÀiÁV PÉ®ªÉǪÀÄä UÀÄA¥ÁV EgÀĪÀªÀÅ. mÉ°¥sÉÆãï vÀAw, ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ZÁa ¨ÁVgÀĪÀ mÉÆAUÉ EªÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¦æAiÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀ½îUÀ¼À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ. ºÀÄ®Äè, MtVzÀ PÀgÀqÀ ( MtVzÀ PÀ®Äè ¥ÁgÉAiÀÄ ºÀÄ®Äè) EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÉ®ªÉǪÀÄä gÉPÉÌ ºÀļÀUÀ¼À eÉÆvÉ «ÄqÀvÉ, aPÀÌ ¥ÀvÀAUÀ ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀ zÀȱÀå ¸ÁªÀiÁ£Àå. EªÀÅ EvÀgÀ ºÀQÌUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÉÄà K¼ÀĪÀÅ¢¯Áè ©¹®Ä ¸Àé®à ºÉZÁÑzÀ £ÀAvÀgÀªÉà EzÀgÀ ZÀlĪÀnPÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄA¥ÁV UÀÄqÀØzÀ vÀÄ¢AiÀÄ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ºÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÁgÀzÀ eÁUÀPÉÌ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, vÉîÄvÁÛ §ºÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ vÀlÖ£É ºÁjPÉAiÀÄ°èAiÉÄà gÉPÉÌ QÃl »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÀ¯É ºÀ¹gÀÄ, gÉPÉÌ ºÀ¹gÀÄ PÀAzÀħtÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ PÉ£ÉßAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ã° ªÀÄZÉѬÄAzÁV ¤Ã° PÉ£Éß UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. EzÀÄ aà aà aà JAzÀÄ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. UÀeÉÓ ¸À¥Àà¼À ºÉÆîĪÀÅzÀÄ ºÁUÁV EzÀPÉÌ UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ JAzÀÄ ºÀ½îUÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. dUÀwÛ£À vÀÄA¨É¯Áè ¸Àé®à §tÚ ªÀåvÁå¸À¢AzÀ ªÁ妹zÉ. ¨ÁAUÁèzÉñÀ, ¨sÁgÀvÀ, ¹¯ÉÆÃ£ï ¥ÁQ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À®Æè EzÉ. ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ®, Mj¸Á, ©ºÁgÀ, ¥ÀƪÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀ, UÉÆêÁ, CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆèÁgÀzÀ zÀQÌt ¨sÁUÀUÀ¼À®Äè ªÁ妹ªÉ. ºÁgÀÄ QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹, eÉÊ«PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁ¥ÁqÀĪÀ°è EªÀÅU¼À ¥ÁvÀæ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÀvÀÛ, vÀgÀPÁj, eÉÆüÀ, vÉÆUÀj ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ gÉPÉÌ QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ vÀÄA¨Á G¥ÀPÁj ºÀQÌ. EzÀgÀ ¸ÀAvÀw G½¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå, EzÀÄ zsÀƽ£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß gÉPÉÌUÀ¼À DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  UÁ½AiÀÄ°è vÉîÄwÛgÀĪÀ ©¢j£À n¹®ÄUÀ¼ÀÄ EªÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¦æAiÀÄ. CAvÀºÀ n¹®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÉÆðAiÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸À EzÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÁV ©¢gÀÄ ªÉļÉUÀ½gÀĪÀ eÁUÀ F ¥ÀQëAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ. J¦æ¯ï, CUÀ¸ÀÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼ÀUÀ¼À°è d£ÀªÀj wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ.  £À¢UÀ¼À wÃgÀUÀ¼À zÀAqÉAiÀÄ°è ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV gÀAzsÀæ PÉÆgÉzÀÄ UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV C£ÉÃPÀ UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀªÀÅ. EzÀgÀ ©®zÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è CUÀ® 12 ¸ÉA.«Äà EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ GzÀÝzÀ ©® PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.  ©®zÀ vÀÄ¢ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ PÉÆÃuÉ. C°è 5-7 CxÀªÁ PÉ®ªÉǪÀÄä 9 ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. ºÉZÀÄÑ ªÉÆmÉÖ EmÁÖUÀ UÀÆr£À ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ eÁUÀ CUÀ® ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆmÉÖ ©½ §tÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄjUÀ¼À ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ©®zÀ UÀÆqÀÄ «ÄAZÀĽîAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀÅzÀÄ. «ÄAZÀĽîUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀÅ¢®è. UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ¸Àr®ªÁzÀ ªÀÄtÄÚ CxÀªÁ ªÀÄgÀ¼ÀīIJævÀ ªÀÄtÂÚ£À £À¢ ºÀj«£À zÀgÉUÀ¼À°è UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀªÀÅ. CWÀ£Á²¤ £À¢ wÃgÀzÀ HgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÉƸÀ½î, ªÀÄgÁPÀ¯ï §qÁ¼ÀUÀ¼À £À¢Ã wÃgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁVgÀĪÀ UÀzÉÝUÀ¼À ¢£ÉßUÀ¼À®Äè MmÉÖ PÉÆgÉzÀÄ UÀÆqÀÄ ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¹Q̪É.±À