Coppersmith Barbet –Megalaima Haemacephala
Coppersmith Barbet –Megalaima Haemacephala- R
alÄÖ UÀÄlÄgÀ-ºÀÄ®Äè ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ zÀÄAqÀV£À ºÀQÌ. UÀħâaÑAiÀĵÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ. 17 ¸ÉA. «Äà GzÀÝzÀ ªÉÆÃlÄ ¨Á®zÀ ºÀQÌ. §®ªÁzÀ zÀ¥Àà ZÀÄAZÀÄ. ZÀÄAa£À §ÄqÀzÀ°è JgÀqÀÆ PÀqÉ zÀ¥Àà «ÄÃ¸É PÀÆzÀ°zÉ. ZÀÄAZÀÄ PÀAzÀħtÚ. ºÀuÉ JzÉAiÀÄ°è PÀÄAPÀĪÀÄ §tÚzÀ ªÀÄZÉÑ. PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ CzsÀð ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ°è zÀ¥Àà ºÀ¼À¢ §tÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. JzÉ, ºÉÆmÉÖÖ ºÀ¼À¢ §tÚ EzÀÄÝ  CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄPÀ¥ÀÄà§tÚzÀ UÉgÉUÀ½ªÉ. ºÁgÀĪÁUÀ wæPÉÆãÁPÁÀgÀzÀ°è PÁtĪÀÅzÀÄ. PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀÄlÖ PÁ°zÉ. £Á®ÄÌ DgÀgÀ UÀÄA¦£À°è vÉÆÃlzÀ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ £ÀqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀÅ, ºÁ®ªÁt, D®, §¸ÀÄj, UÉÆÃt ªÀÄgÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ PÁr£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀªÀÅ. F ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÀtÄÚ ©mÁÖUÀ ºÀtÚ£ÀÄß w£ÀÄßvÁÛ, vÁªÀÄæ E®èªÉ PÀ©âtzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ §rzÁUÀ §gÀĪÀ ¸À¥Àà¼À ºÉÆîĪÀ jÃw PÀÆUÀÄvÁÛ EgÀĪÀzÀÄ. CzÀPÁÌV EAVèö£À°è EzÀPÉÌ ‘PÉÆ¥Ààgï ¹ävï ¨ÁgÀ¨Émï’ JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀªÀÅ. £É®zÀªÉÄÃ¯É E½AiÀÄĪÀ¢®è. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ.
d£ÀªÀj¬ÄAzÀ dÆ£ï ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. MtVzÀ ºÁ®ªÁt, ªÀiÁªÀÅ, £ÀÄVÎ, CªÀÄmÉ, UÉÆgÀPÀ®Ä ªÀÄgÀUÀ¼À°è ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀªÁV MmÉÖ vÉÆÃr UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÄRå  ªÀÄgÀzÀ  mÉÆAUÉUÀ¼À°è UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è . ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ G¥À mÉÆAUÉUÀ¼À°è  CrAiÀÄ°è PÉÆgÉzÀÄ UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 8 jAzÀÀ 5 ¥sÀÆlÄ JvÀÛgÀzÀ°è UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½gÀĪÀ ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀwÛgÀªÀÇ UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 3jAzÀ 4 ºÉƼÀ¦®èzÀ ©½ §tÚzÀ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjUÀ¼À DgÉÊPÉ, gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ.
PÀ£ÁðlzÀ ¹gÀ¹, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ  CAPÉÆïÁ, ºÀ½AiÀiÁ¼À, Ct², ºÉÆ£ÁߪÀgÀ, PÀĪÀÄmÁ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÉ- ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ.  £À£ÀUÉ ¹PÀÌ UÀÆqÀÄ 7 ¥sÀÆmï JvÀÛgÀzÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉAiÀÄ°èvÀÄÛ. UÀÆqÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ°è EvÀÄÛ. 3 EAZÀÄ ªÁå¸ÀzÀ ºÉÆðvÀÄÛ. gÁwæ mÁZÀð ¨É¼ÀQ£À°è ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀAUÀ滹zÉ.
ºÀtÄÚ, PÁ¼ÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ UÉzÀÝ®Ä ºÀļÀÄ, gÉPÉÌ ºÀļÀÄ EzÀgÀ DºÁgÀ. mÉÆÃAiÀÄPï, mÉÆÃAiÀÄPï JAzÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ EzÀgÀ EgÀÄ«PÉ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. EzÀÄ EgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ªÉÊmï aÃPÀØ ¨Á¨Éðmï, ªÀÄgÀPÀÄlÄPÀ, ¸À¥ÀÄà UÀÄlÄgÀ (§Æè vÉÆæÃmï ¨Á¨Éðmï)­­­ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ PÁtĪÀªÀÅ. ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ UÉzÀÝ®Ä, ªÀÄgÀzÀPÁAqÀ PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CrPÉ, ªÀiÁªÀÅ, UÉÃgÀÄ PÀȶPÀjUÉ vÀÄA¨Á G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀgÀ gÀPÀëuÉ vÀÄA¨Á CªÀ±Àå.

¨sÁgÀvÀ ¨ÁAUÁè, ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¹¯ÉÆãï, DUÉßÃAiÀÄ K¶AiÀiÁzÀ J¯Áè zÉñÀUÀ¼À®Æè »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ zÀQët ¨sÁUÀUÀ¼À°è 1000 «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀªÀgÉUÀÆ PÁtĪÀªÀÅ.