Saturday, 26 July 2014

Pumpador pigion
please read udayavani hubli satarday edition 'bahumukhi 2 page
birds artial written by me pas your valubale sujestitons
your
p.v.bhat

Wednesday, 19 March 2014

Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -


Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -
aÃgÀÄ UÀĪÀiÁä-20 ¸ÉA«Äà GzÀÝzÀ zÀÄAqÀV£À ªÉÆÃlÄ ¨Á®zÀ ºÀQÌ, ¨Á®zÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉgÉ  ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ°è PÁtĪÀÅzÀÄ. vÀ¯É PÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ UÉA¥ÀÄ §tÚ . JzÉ ¹Ã½zÀAvÉ UÉgÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ.ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ §tÚzÀ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ªÀÄÄRzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è  UÀqÀØzÀ ºÁUÉ ©½ ¥ÀÄPÀÌUÀ½ªÉ. »A¨sÁUÀzÀ gÉPÉÌ ºÉÃjzÀAvÉ PÀAzÀÄ §tÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀAzÀÄ ©½ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ¨ÉQÌ£À PÀtÄÚ, ºÀ¼À¢ PÁ®Ä ZÀÆ¥ÁzÀ GUÀÄgÀÄ, ºÀ¼À¢ aPÀÌ PÉÆPÀÄÌ  EzÉ. PÀAzÀÄPÀ¥ÀÄà §tÚzÀ F ºÀQÌ GzÀÄgÉ¯É ©¢gÀÄ «Ä²ævÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è PÁtĪÀÅzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁt (gÉPÉmï qÉæÃAUÀÆ) EzÀ£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt §ºÀÄzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁtzÀ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ PÀ§½¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ  vÀªÀÄä ªÀÄj gÀPÀëuÉUÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EªÉ. eÉÆÃrUÀ¼À°è MAnAiÀiÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ EzÀÄ ºÀUÀ®°è PÀĽvÀ°è PÀÆgÀzÉà ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUɬÄAzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÁj eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ.PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï JAzÀÄ aÃjzÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ aÃgÀÄUÀĪÀÄä JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. ºÀUÀ®°è ªÀiË£À ªÁVgÀĪÀ EzÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAUÁw PÀgÉAiÀÄ®Ä Kj½vÀzÀ zÀ¤AiÀÄ°è PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ PÉüÀĪÀ §ÆzÀħtÚzÀ PÁqÀÄ PÉÆýAiÀÄ PÀÆUÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀÅzÀÄ. PÉÆý ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ MAzÀÄ ºÀQÌ ºÀ½îAiÀÄd£À PÉÆAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÁtzÉ ¢£À «rà ºÀUÀ®®Æè »ÃUÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÉ. ( G.PÀ. ºÉÆzÉÌ) ¸ÁUÀĪÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ©¢j£À PÁr£À°è gÁwæ Erà PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï  JAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV aÃgÀĪÀÅzÀĸÁªÀiÁ£Àå.

ªÀiÁZÀð¢AzÀ ªÉÄêÀgÉUÉ  ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgɼÀ°è ºÀÄ®Äè J¯É MlÄÖªÀiÁr UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DAiÀÄvÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ  2 CxÀªÁ 4 ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è VÃgÀÄUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.gÁd¸ÁÜ£À, ¥ÀƪÀðWÀlÖ ©lÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè EzÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ°è ¸ÀºÀ EzÉ.

Monday, 24 February 2014

Indian Robin-saxicoloides falicata

Indian Robin-saxicoloides falicata
ಗಂಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ , ರೆಕ್ಕೆಯಬುಡದಲ್ಲಿ  ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆಕ್ನ್ಗೆಂಪು  ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ ದಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಗೆಮ್ಪು  ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ರಾಬಿನ್ ಹಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ   ಪೇಟೆಗಳ ಸು ಪಾಸು ನೆಲೆಸುವುದು. ಸುಮಾರು ೧೬ ಸೆಮ್. ಮಿ. ದೊಡ್ಡ ಇರುವುದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆ ಕೀಟ , ಜೇಡರ ಹುಳು , ಇರುವೆ, ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳನ್ನೂ  ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವುದು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ  ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಹುಳಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ  ಇರುವುದು. ಹಗೆ ಬಾಲ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಪುಕ್ಕದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣು ವುದು. ಕುಪ್ಪಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಸಲ ಬಾಲ ಎತ್ತುವುದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವ. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ . ಹಾಗಾಗಿ ಕುಪ್ಪೆ, ತಿಪ್ಪೆ, ಕಸ ಹಾಕುವ ಜಾಗ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.
ಇಲ್ಲಿರುವ್ ಫೋಟೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾದಿನಿಯ ಮನೆಯ ಗ್ರಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು. ಮನೆಕಟ್ಟಲು ತಂದ ಉಳಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿ ತ್ತು ಗ಼ುದು ಸುಮಾರು ಎರಡು  ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ವೈರಿಗೆ ಬ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಪಕ್ಕದ ತುತಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಕರ ತುರುಕಿತ್ತು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ಸೇರಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟು ತ್ತಿತ್ತು.ಹು ಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಗಿಡದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ತುಂಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿತ್ತು.  ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡು ತ್ತಿತ್ತು. ೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೧ ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು.  ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ೨ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉತ್ತರ  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಬೂ ದು  ಕೆಂಪು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಗೆಮ್ಪು .ಸ್ಪಸ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ  ಗೂಡಿನ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾವಿನ ಪೊರೆ, ಹಕ್ಕಿಯ ಮ್ರದುವಾದ ಗರಿ ಹಾಕುವುದು.
ಧಾರವಾಡ , ಹಾವೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣು ವುದು. ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇತುವೆಯ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೊಡಿ , ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು  ಮರಿ ಮಾದುವುದು.
ಬಾಂಗ್ಲ ದೇಶ , ಶ್ರಿ ಲಂಕಾ , ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಶ್ರಿ ಲಂಕಾ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆನ್ನು ಇದೆ. ಉತ್ತರದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕೆಂಗೆನ್ಪುಬೆನ್ನಿನ  ಬಣ್ಣ ಇದೆ.  ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾದುವುದು. ಗಂಡು ರಕ್ಷಣೆ , ಆಹಾರಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾದುವುದು.

Male- ಗಂಡು 

hennu-female -ಹೆಣ್ಣು 
ಗೂಡು -ನೆಸ್ಟ್ 

Monday, 6 January 2014

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಪ್ರಿಯ ಬ್ಲಾಗ್  ಓದುಗರೇ ,

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು . ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ .Friday, 6 December 2013

LiLittle Cormorant-Phalacrocorax niger ttle Cormorant

Little Cormorant-Phalacrocorax niger - ಚಿಕ್ಕ ನೀರುಕಾಗೆ ೬೧ ಸೆಂಮೀ . ದೊಡ್ಡದು.  ಹಾವಿನಂತೆ ಬಳುಕುವ  ಕುತ್ತಿಗೆ. ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಬಣ್ಣ .ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿನ್ಂತೆ ಬಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಚುಂಚು ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಮುಳುಗಿ ಮೀನು ಜಲಚರಗಳನ್ನು  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ  ಗುಂಪಾಗಿಯೂ  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು. ಬಾತುಗಳ್ಂತೆ ಜಾಲಪಾದ ಇದೆ. ಇದು ನೀರಿನ  ಹಕ್ಕಿ.ಆದರೂ ಇದರ ಕೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಡ್ಳಾ ಗಿಡಗಳು , ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದ್ದವಾದ  ಬಾಲ ಇದೆ.  ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೇರೀತಿ ಇದೆ. ಕೊಳ, ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶ , ನದಿ  ಮುಖಜ ಹಿನ್ನೀರು , ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ,  ನೀರಿನ  ಹೊಂಡಗಳು. ಇದರ ಇರುವಿನ ಜಾಗ. ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೈನಾವರ , ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ , ಶ್ರೀಲಂಕ ದಲ್ಲೂ ಹರಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು. ಕಡಿದಾದ ಬ್ಂಡ್ಡೆ


 ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆ ಗೂಡಿನಂತೆ  ಕಾಣುವುದು.   ೪-೫ ನೀಲಿಛಾಯೆಯ ತಿಳಿಹಸಿರಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು. 

Sunday, 1 December 2013

Malabar Whistling Thrush-Myiophonus horsfieldii

Malabar Whistling Thrush-Myiophonus horsfieldii-ಮಲಬಾರ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ತ್ರುಶ್ - ಗೋಪಿ ಹಕ್ಕಿ, ಸರಳ ಸಿಳ್ಳಾರ , ಎಂದು ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ೨೫ ಸೆಂ. ಮೀ . ಉದ್ದದ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು. ಮೈಬಣ್ಣ ಗಾಡ ನೀಲಿಕಪ್ಪು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಗಾಡ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದು. ಹಣೆ ರೆಕ್ಕೆಯ್ ಬುಡ ಅಂದ್ರೆ ಬುಜ ದಲ್ಲಿ ಕೊಬಲ್ಟ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಕ್ಕೆ  ಇದೆ. ಕಾಲು ಚುಂಚು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ . ಗಂಡು , ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪರ್ವತದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅತವಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ  ಗೋಪಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಕೊರಕಲಿನ (ಸರಳು)ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಳ ಸಿಳ್ಳಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು . ಇದರ ಇನ್ನೋಂದು ಉಪಜಾತಿ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿದೆ.  ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿಗಿರುವ್ಂತೆ ಮುಂದಲೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಫ್ಲಇದು ಭಾರತದ ಈಷಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ  ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ , ಒರಿಸಾದ ಸಮಬಲ ಪುರ , ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶೇವರಿ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶ , ಗುಜರಾತದ ಹೇಮತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು. ಆದ್ರೂ ನೀರಿನ್ ಝರಿ ಹರಿಯುವ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ತೋ ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಫ಼್ಳಿನ ರಾಗಾಲಪ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ್ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು. ಇದು ಮನುಸಷ್ಯ ಸಿಳ್ಳ್  ನಂತೆ    ಇರುವುದು.  ಕೀಟ, ಜಲಚರಗಳು, ಏಡಿ, ಶಂ ಖದ  ಹುಳು, ಬಸವನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬಂಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆದು ತಿನ್ನುವುದು. ಪರ್ವತಗಳ ನೀರು ಝಾರಿಯ ಕಲ್ಲು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ , ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು. ಹುಲ್ಲು, ನಾರು, ಬೇರು ಹತ್ತಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪುಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಹೊರ ಮೈಗೆ ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಿಲಾಯ ಮಾಡುವುದು. ೩-೪ ಪೇಲ್ಫ ಬಪ್  ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ತಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಗಂಡು ಬೆನ್ನು ಎರಡು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.  ಕಾಡು ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ್ಂತೆ ಇವುಗ್ಳ್ ಇರುನೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕ್ಕರಿಯಾದ ಹಕ್ಕಿ . ಮುಂಜಾನೆ ಇದರ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಲಾಪ ಕೇಳಿಸಲು ಉಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಗಿದೆ.