Sunday, 7 September 2014

Rare Snake

ಅ ಪರೂಪದ ಹಾವು ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಕತ್ತಗಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಮರಕಪ್ಪೆ ಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು
ಇದರ ಮೈಮೇಲಿನ್ ಬಣ್ಣ  ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ್ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
-ಸಹಕಾರ ಕತ್ತಗಾಲ್ ಪೋರೆಸ್ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ್ 
Wednesday, 20 August 2014

Muroor village telent

ನ ಮ್ಮೂ ರ ಪ್ರತಿಭೆ  ದಿವ್ಯಾ  ಅಡ ಕೋಳಿ.    ಇ ವರು ಭಾರತ ನಾಟ್ಯ,ಕೂಚಿಪುಡಿ ,ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿ ದೆ.  ದಿಪ್ಫ್ಲೋಮಾ ಇಂಜನಿಯರ್     ಇ ವರ ಕಲಾಕೃ ತಿ  ತೆಂಗಿನ  ಗರಿ  ಹೇಟ್. ಇಂತಹ ಕಲಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃತಜ್ಜಅತೆಯೊಂದಿಗೆ
Wednesday, 30 July 2014

Coppersmith barbet + Nest

ಕಾಪ್ಪೆರ್ಸ್ಮಿತ್  ಬಾರ್ಬೆಟ್ 

ಕಾಪ್ಪೆರ ರ್ಸ್ಮಿತ್  ಬಾರ್ಬೆಟ್ ಗಂಡು   

ಗೂಡಿ ನಲ್ಲಿ  ಬಾರ್ಬೆಟ್ 

Wednesday, 19 March 2014

Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -


Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -
aÃgÀÄ UÀĪÀiÁä-20 ¸ÉA«Äà GzÀÝzÀ zÀÄAqÀV£À ªÉÆÃlÄ ¨Á®zÀ ºÀQÌ, ¨Á®zÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉgÉ  ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ°è PÁtĪÀÅzÀÄ. vÀ¯É PÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ UÉA¥ÀÄ §tÚ . JzÉ ¹Ã½zÀAvÉ UÉgÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ.ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ §tÚzÀ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ªÀÄÄRzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è  UÀqÀØzÀ ºÁUÉ ©½ ¥ÀÄPÀÌUÀ½ªÉ. »A¨sÁUÀzÀ gÉPÉÌ ºÉÃjzÀAvÉ PÀAzÀÄ §tÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀAzÀÄ ©½ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ¨ÉQÌ£À PÀtÄÚ, ºÀ¼À¢ PÁ®Ä ZÀÆ¥ÁzÀ GUÀÄgÀÄ, ºÀ¼À¢ aPÀÌ PÉÆPÀÄÌ  EzÉ. PÀAzÀÄPÀ¥ÀÄà §tÚzÀ F ºÀQÌ GzÀÄgÉ¯É ©¢gÀÄ «Ä²ævÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è PÁtĪÀÅzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁt (gÉPÉmï qÉæÃAUÀÆ) EzÀ£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt §ºÀÄzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁtzÀ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ PÀ§½¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ  vÀªÀÄä ªÀÄj gÀPÀëuÉUÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EªÉ. eÉÆÃrUÀ¼À°è MAnAiÀiÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ EzÀÄ ºÀUÀ®°è PÀĽvÀ°è PÀÆgÀzÉà ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUɬÄAzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÁj eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ.PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï JAzÀÄ aÃjzÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ aÃgÀÄUÀĪÀÄä JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. ºÀUÀ®°è ªÀiË£À ªÁVgÀĪÀ EzÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAUÁw PÀgÉAiÀÄ®Ä Kj½vÀzÀ zÀ¤AiÀÄ°è PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ PÉüÀĪÀ §ÆzÀħtÚzÀ PÁqÀÄ PÉÆýAiÀÄ PÀÆUÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀÅzÀÄ. PÉÆý ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ MAzÀÄ ºÀQÌ ºÀ½îAiÀÄd£À PÉÆAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÁtzÉ ¢£À «rà ºÀUÀ®®Æè »ÃUÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÉ. ( G.PÀ. ºÉÆzÉÌ) ¸ÁUÀĪÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ©¢j£À PÁr£À°è gÁwæ Erà PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï  JAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV aÃgÀĪÀÅzÀĸÁªÀiÁ£Àå.

ªÀiÁZÀð¢AzÀ ªÉÄêÀgÉUÉ  ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgɼÀ°è ºÀÄ®Äè J¯É MlÄÖªÀiÁr UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DAiÀÄvÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ  2 CxÀªÁ 4 ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è VÃgÀÄUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.gÁd¸ÁÜ£À, ¥ÀƪÀðWÀlÖ ©lÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè EzÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ°è ¸ÀºÀ EzÉ.