Thursday, 3 September 2015

Brown Sshrik


Brown Shrik - Lanius Cirstatus -   Bull  +
QÃdÄUÀ, PÀ°AUÀ ºÀQÌ,-w½ PÀAzÀħtÚzÀ ºÀQÌ. w½ PÀAzÀħtÚzÀ ¨É£ÀÄß, gÉPÉÌAiÀÄ §¢AiÀÄ°è , ¨Á®zÀ ¥ÀÄPÀÌzÀ §¢AiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà §tÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÀ¥ÀÄà §tÚ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ.  PÀ°AUÀ CxÀªÁ QÃdÄUÀzÀ ®PÀët Qæà jÃ, Qæà jÃ..  JAzÀÄ PÀÆUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ QÃdÄUÀ JA§ C£ÀéxÀðPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. EzÀÄ 19 ¸ÉA.«Äà £ÀµÀÄÖ aPÀÌ ºÀQÌ. PÉÆPÀÄÌ VqÀÄUÀ£À PÉÆQÌ£ÀAvÉ vÀÄ¢AiÀÄ°è PɼÀªÀÄÄRªÁV ¨ÁVzÉ. ºÉtÄÚ UÀAr£À°è ªÀåvÁå¸À «®è. ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ CZÀÑ©½EzÀÄÝ , w½ ¸Àé®à zÀlÖ §tÚzÀ CzsÀð ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ UÉgÉUÀ¼ÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ, ºÉÆ® UÀzÉÝUÀ¼À ¸À«ÄÃ¥À, ¨ÉðUÀ¼À UÀÆlUÀ¼À°è E®èªÉà vÀAwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀPÀð±ÀªÁV Qæà Qæà JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀÄ. «ÄPÀÌ QÃdÄUÀUÀ¼ÀAvÉ §AdgÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁtĪÀÅ¢®è. . PÀÄgÀÄZÀ®Ä UÀÄqÀØUÀ°è PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀĸÁæªÀåªÁV PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀÆUÀĪÀ EzÀgÀ PÀÆUÀÄ, ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä JµÀÄÖ «zsÀzÀ°è PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ°è ©ü£ÀßvÉ, EA¥ÁV PÀÆUÀĪÀ PÀÆV¤AzÀ ºÉtÚ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä EvÀgÀ ºÀQÌUÀ¼À PÀÆUÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.ºÁUÉ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ ºÀQÌUÀ¼À PÀÆUÀ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÇ ªÀåvÁå¸À E®èzÉà C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ «±ÉõÀvÉ. .EzÀÄ vÀÄA¨Á dA§zÀ ºÀQÌ. ¥ÁQ¸ÁÜ£À ,²æîAPÁ §ªÀiÁðzÀ®Æè EzÉÃ. ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè F ¥ÀÄlÖ ºÀQÌ PÁtĪÀÅzÀÄ. vÉêÀ CgÀtå ¥Àj¸ÀgÀ EªÀÅUÀ½UÉ EµÀ×. ºÀ¹gɯÉAiÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EªÀÅUÀ½UÉ «¥sÀÄ®ªÁV DºÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ C°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀªÀÅ. ºÀÄ°è£À «ÄqÀvÉ, aPÀÌ ºÀ°è, ºÁªÀÅ, PÀ¥Éà , Qæ«Ä QÃl , ºÀQÌ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß, J®èªÀ£ÀÆß »rzÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À mÉÆAUÉUÀ½UÉÆà E®èªÉà vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ UÀÆl, vÀAwUÀ½UÉ §rzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ UÀÄt. ¸Á¬Ä¹ wAzÀÄ G½zÀ ¨ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĽîUÉ ZÀÄaÑ Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¸ÀàµÀÖªÁV®è. ªÀÄÄAzÉ w£Àß®Ä DºÁgÀ ¸ÀAUÀæºÀªÉÇÃ, CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß w£Àß®Ä §gÀĪÀ Qæ«Ä, ºÁªÀÅ, E°UÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸À¯ÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. QæPÉmï, ©Ãlgï, ¥ÀQë ªÀÄj, ªÀļɺÀļÀ, PÀA§½ ºÀļÀUÀ¼À ¯ÁªÁð, aPÀÌ «ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ w£ÀÄߪÀªÀÅ. ¨Éë£À ºÀtÄÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß wAzÀ GzÁºÀuÉ EzÉ. ºÁUÁV ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚ JgÀqÀÆ EzÀPÉÌ EµÀ×. F ºÀQÌ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ ºÉÆA¢zÉ. PÁr£À°è EzÀÄ MAnAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä eÉÆÃrAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁtƪÀÅzÀÄ. vÁ¤gÀĪÀ eÁUÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀ «¥sÀÄ®ªÁVzÀÝgÉ EvÀgÀ ºÀQÌ DPÀqÉ §gÀzÀAvÉ DPÀæªÀÄt ªÀiÁr Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß C¢ü¥ÀvÀå ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß DºÁgÀPÁÌV ºÉÆAZÀĺÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¤RgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀAvÉ ªÉÄðAzÀ JgÀV ¨ÉÃmÉ DqÀĪÀÅzÀgÀ°è EzÀÄ ¤¥ÀÄt. PÉ®ªÉǪÉÄä ¨ÉÃgÉ ºÀQÌAiÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV EzÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ ¥ÀQë JAzÀÆ PÀgÀAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. MªÉÆäªÉÄä ¥ÁætÂ, ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉDr CzÀgÀ «ÄzÀļÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ wAzÀÄ G½zÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĽîUÉ ZÀÄaÑ EqÀĪÀÅzÀÄ.EzÀjAzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À «ÄzÀļÀÄ w£ÀÄߪÀ ºÀQÌ JAzÀÆ ºÉüÀÆvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ CzsÀå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ ºÁUÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀÀ £ÀqÉzÀgÉ ºÉaÑ£À «ZÁgÀ w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀAqÀÄ ºÀQÌ ¸À¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁqÀĪÀzÀjAzÀ EzÀ£ÀÄß ºÁqÀAiÀÄ ºÀQÌAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸À ¨ÉÃPÀÄ J£ÀߪÀ ªÁzÀ ¸ÀºÀ EzÉ DzÀgÉ EzÀgÀ PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉæöÊPï CxÀªÁ PÀ½AUÀ UÀÄA¦UÉà EzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ZÀÄAZÀÄ »A¸Àæ ºÀQÌAiÀÄAwzÉ. PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÁqÀÄ ºÀQÌUÀ¼ÀAwzÉ. ºÁqÀÄ ºÀQÌ ºÁUÀÆ »A¸Àæ ºÀQÌUÀ¼À PÉ® ®PÀët EzÀgÀ°èzÉ .EzÀÄ F ºÀQÌAiÀÄ «±ÉõÀ. J¦æ¯ï¤AzÀ £ÀªÉA§gï ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. eÁ°, ºÀtÄÚ ¸ÀA¦UÉ PÀgÀd® ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄĽî£À VqÀªÀ°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄzsÀåªÀÄ JvÀÛgÀzÀ°è EzÀgÀ UÀÆrUÉ ¥Àæ±À¸ÀÜ eÁUÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV EAvÀºÀ ªÀÄĽî£À VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸À®Ä Dj¹gÀ§ºÀÄzÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀAvÉ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¦PÀ¼ÁgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄĽî£À VqÀzÀ°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ UÀÆqÀ£Àß §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ°è PÀlÄÖªÀÅzÀÄ EAVèö£À J¯ï DPÁgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼À°è EzÀÄ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. DzÀgÉ QÃdÄUÀ PÀªÀ°£À°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. CjªÉ vÀÄAqÀÄ PÀ¸À, ºÀQÌUÀ¼À ¥ÀÄZÀÒ, PÉ®ªÉǪÀÄä CzÀ£ÀÄß §zÀæ¥Àr¸À®Ä eÉÃqÀgÀ §¯É G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀ ¥ÀQë AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß UÀÆqÀÄ PÀlÖ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀºÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ½UÉ ªÀÄjUÀ½UÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ?  vÀ£Àß ªÉÊjUÀ½AzÀ ªÀÄjgÀPÀëuÉAiÀÄ°è F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ JµÀÄÖ ¸ÀºÀPÁj. UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À DgÉÆÃUÀåPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ EzÉAiÉÄà F PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ.EAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ, CªÀ£À ªÁ¸À¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ EzÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ¸ÀºÀ w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ.ÉƪÉÄä 3-6 vÀwÛ EqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ bÁAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄ ZÀÄPÉÌ EgÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjgÀPÀëuÉ, ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.

pacific golden plover

Pacific golden plover in group - Photo taken at Muroor


Wednesday, 14 January 2015

Blue Cheeked Bee Eater - Merops persicus
Blue Cheeked Bee Eater - Merops persicus  RM - Bul-Bul +

¤Ã° PÉ£Éß UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ- EzÀÄ ªÉÄgÉÆ¥ÉqÁ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀ ºÀQÌ, F PÀÄlÄA§zÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå MAzÉà ¸Àé¨sÁªÀ, DPÁgÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ §tÚ. ªÉÊ«zsÀå ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è PÉÆAZÀ ªÀåvÁå¸À¢AzÁV 26 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥À ¥Àæ¨ÉÃzsÀzÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 5 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀeÁwAiÀÄ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ ¥ÀaѪÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EªÉ. EzÀÄ ¦PÀ¼ÁgÀ UÁvÀæzÀ ºÀQÌ. PÀAzÀÄ ºÀ¹gÀħtÚ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ. PÀtUÀ®Ä ºÀļÀ, eÉãÀĺÀļÀ, PÁqÀÄ eÉãÀĺÀļÀ, JgÀqÀÄ gÉPÉÌUÀ½gÀĪÀ ©A©, ¥ÀvÀAUÀ, aPÀÌ gÉPÉÌ QÃl EzÀgÀ DºÁgÀ. EzÀÄ ¤¥ÀÄt ¨ÉÃmÉUÁgÀ ºÀQÌ. vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ eÁUÀ¢AzÀ ºÁj UÁ½AiÀÄ°è vÉîÄvÁÛ, ºÁgÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà QÃlUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉ, E®èªÉà mÉ°¥sÉÆãï vÀAw, «zÀÄåvï  vÀAwAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAwUÀ½UÉ E®èªÉà ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ §rzÀÄ ZÀaÑ ¸Á¬Ä¹ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ ZÀaÑ CzÀgÀ gÉPÉÌAiÀÄ£ÀÄß GzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¨ÉÃmÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå. EzÀÄ 31 ¸ÉA.«Äà zÉÆqÀØ zÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀÄPÀÌzÀ vÀÄ¢UÉ JgÀqÀÄ vÀAwAiÀÄAvÀºÀ ¨Á® EzÀĪÀÅzÀÄ. ZÀÄAZÀÄ §ÄqÀzÀ°è zÀ¥ÀàªÁVzÀÄÝ vÀÄ¢ ZÀÆ¥ÁVzÉ. ZÀÄAa£À vÀÄ¢ PɼÀªÀÄÄRªÁV PÉÆAZÀ ¨ÁVzÉ. EzÀgÀ ZÀÄAZÀÄ PÀAzÀħtÚ. EzÀÄ gÉPÉÌ ºÀļÀ »rAiÀÄ®Ä vÀÄA¨Á ¸ÀºÀPÁj. PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖ EzÉ. MAnAiÀiÁV E®èªÉà eÉÆÃrAiÀiÁV PÉ®ªÉǪÀÄä UÀÄA¥ÁV EgÀĪÀªÀÅ. mÉ°¥sÉÆãï vÀAw, ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ZÁa ¨ÁVgÀĪÀ mÉÆAUÉ EªÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¦æAiÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀ½îUÀ¼À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ. ºÀÄ®Äè, MtVzÀ PÀgÀqÀ ( MtVzÀ PÀ®Äè ¥ÁgÉAiÀÄ ºÀÄ®Äè) EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÉ®ªÉǪÀÄä gÉPÉÌ ºÀļÀUÀ¼À eÉÆvÉ «ÄqÀvÉ, aPÀÌ ¥ÀvÀAUÀ ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀ zÀȱÀå ¸ÁªÀiÁ£Àå. EªÀÅ EvÀgÀ ºÀQÌUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÉÄà K¼ÀĪÀÅ¢¯Áè ©¹®Ä ¸Àé®à ºÉZÁÑzÀ £ÀAvÀgÀªÉà EzÀgÀ ZÀlĪÀnPÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄA¥ÁV UÀÄqÀØzÀ vÀÄ¢AiÀÄ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ºÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÁgÀzÀ eÁUÀPÉÌ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, vÉîÄvÁÛ §ºÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ vÀlÖ£É ºÁjPÉAiÀÄ°èAiÉÄà gÉPÉÌ QÃl »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÀ¯É ºÀ¹gÀÄ, gÉPÉÌ ºÀ¹gÀÄ PÀAzÀħtÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ PÉ£ÉßAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ã° ªÀÄZÉѬÄAzÁV ¤Ã° PÉ£Éß UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. EzÀÄ aà aà aà JAzÀÄ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. UÀeÉÓ ¸À¥Àà¼À ºÉÆîĪÀÅzÀÄ ºÁUÁV EzÀPÉÌ UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌ JAzÀÄ ºÀ½îUÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. dUÀwÛ£À vÀÄA¨É¯Áè ¸Àé®à §tÚ ªÀåvÁå¸À¢AzÀ ªÁ妹zÉ. ¨ÁAUÁèzÉñÀ, ¨sÁgÀvÀ, ¹¯ÉÆÃ£ï ¥ÁQ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À®Æè EzÉ. ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ®, Mj¸Á, ©ºÁgÀ, ¥ÀƪÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀ, UÉÆêÁ, CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆèÁgÀzÀ zÀQÌt ¨sÁUÀUÀ¼À®Äè ªÁ妹ªÉ. ºÁgÀÄ QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹, eÉÊ«PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁ¥ÁqÀĪÀ°è EªÀÅU¼À ¥ÁvÀæ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÀvÀÛ, vÀgÀPÁj, eÉÆüÀ, vÉÆUÀj ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ gÉPÉÌ QÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ vÀÄA¨Á G¥ÀPÁj ºÀQÌ. EzÀgÀ ¸ÀAvÀw G½¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå, EzÀÄ zsÀƽ£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß gÉPÉÌUÀ¼À DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  UÁ½AiÀÄ°è vÉîÄwÛgÀĪÀ ©¢j£À n¹®ÄUÀ¼ÀÄ EªÀPÉÌ vÀÄA¨Á ¦æAiÀÄ. CAvÀºÀ n¹®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÉÆðAiÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸À EzÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÁV ©¢gÀÄ ªÉļÉUÀ½gÀĪÀ eÁUÀ F ¥ÀQëAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ. J¦æ¯ï, CUÀ¸ÀÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼ÀUÀ¼À°è d£ÀªÀj wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ.  £À¢UÀ¼À wÃgÀUÀ¼À zÀAqÉAiÀÄ°è ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV gÀAzsÀæ PÉÆgÉzÀÄ UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV C£ÉÃPÀ UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀªÀÅ. EzÀgÀ ©®zÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è CUÀ® 12 ¸ÉA.«Äà EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ GzÀÝzÀ ©® PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.  ©®zÀ vÀÄ¢ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ PÉÆÃuÉ. C°è 5-7 CxÀªÁ PÉ®ªÉǪÀÄä 9 ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. ºÉZÀÄÑ ªÉÆmÉÖ EmÁÖUÀ UÀÆr£À ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ eÁUÀ CUÀ® ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆmÉÖ ©½ §tÚ EgÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄjUÀ¼À ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ©®zÀ UÀÆqÀÄ «ÄAZÀĽîAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀÅzÀÄ. «ÄAZÀĽîUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀÅ¢®è. UÀtÂUÁgÀ®Ä ºÀQÌUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ¸Àr®ªÁzÀ ªÀÄtÄÚ CxÀªÁ ªÀÄgÀ¼ÀīIJævÀ ªÀÄtÂÚ£À £À¢ ºÀj«£À zÀgÉUÀ¼À°è UÀÆqÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀªÀÅ. CWÀ£Á²¤ £À¢ wÃgÀzÀ HgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÉƸÀ½î, ªÀÄgÁPÀ¯ï §qÁ¼ÀUÀ¼À £À¢Ã wÃgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁVgÀĪÀ UÀzÉÝUÀ¼À ¢£ÉßUÀ¼À®Äè MmÉÖ PÉÆgÉzÀÄ UÀÆqÀÄ ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¹Q̪É.±À


Wednesday, 1 October 2014

Large billed leaf BirdLeaf bird with white eye

 Orintal White  Eye - Zosterops  Palpebrosus R-
©½ PÀtÚ alUÀÄ©â-ªÀÄ£É UÀÄ©âVAvÀ aPÀÌzÀÄ. 10 ¸ÉA. «Ä zÉÆqÀØzÀÄ. ZËPÁzÀ aPÀÌ ¨Á® , ¨É¤ß£À ¨sÁUÀ ºÀ¹gÀÄ bÁAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ºÀ¼À¢ §tÚ EzÉ. F ºÀQÌAiÀÄ PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ ©½ GAUÀÄgÀ EzÉ. w½ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸À¥ÀÄgÁzÀ PÁ®Ä EzÉ. ‘eÉƸÉÆÖgÉÆær’ JA§ aPÀÌ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÉ. w½ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ F ºÀQÌ vÀ£Àß £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ aZï, aZï, aZï, JA§ aPÀÌ UÉÀeÉÓ ¸À¥Àà¼À ºÉÆîĪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ VqÀ¢AzÀ VqÀPÉÌ ºÁgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ 3-4gÀUÀÄA¦£À°è PÁtĪÀÅzÀÄ. vÉÆÃlzÀ ¥ÀnÖ, CrPÉ vÉÆÃlzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄ, PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÁtĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ.  EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀQÌ, DAvÀjPÀªÁV ºÀtÂÚ£À VqÀUÀ¼ÀÄ «¥sÀÄ®ªÁVgÀĪÉqÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀªÀÅ. ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ, ªÀÄPÀgÀAzÀ CgÀ¹ §gÀĪÀ QÃl EzÀgÀ DºÁgÀ, §ÆgÀ®, D®zÀªÀÄgÀ ºÀtÄÚ ©mÁÖUÀ, PÉÆÃV¯É, ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉ«ÄäÃ¸É ¦PÀ¼ÁgÀ, ¤Ã° vÀ¯É ºÀ¼À¢ DAiÉÆÃgÁ, §ÆzÀÄ vÀ¯É ¦PÀ¼ÁgÀ, V½, EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀºÀ PÀArzÉ. ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è PÉ«ÄäÃ¸É ¦PÀ¼ÁgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÀÄÄRzÀ UÀÄ©â, PÀAzÀħtÚzÀ UÀÄ©â , ©½ ¨É£Àß aPÀÌ UÀÄ©â, UÀAzsÀªÀð ºÀQÌUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÉ. ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è gÉPÉÌ §rAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä zÉÆqÀØ UÀÄA¦£À®Æè ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀÄmÁ, ªÀÄÆgÀÆgÀÄ, §qÁ¼À. G¦à£À ¥ÀlÖt, ºÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ ºÉƸÁqÀÄ, ¹gÀ¹, ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè EªÉ. EzÀ®èzÉà ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè EzÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ©½ PÀtÚ alUÀÄ©âAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁtĪÀ ºÀQÌAiÀÄ JzÉ ¨sÁUÀ ºÀ¼À¢. PɼÀ ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ ©½ EzÉ. ¤Ã®Vj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁtĪÀ ºÀQÌAiÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÀ¼À¢ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄzsÀå PÀjAiÀÄ MAzÀÄ gÉÃSÉ EzÉ. DAzsÀæzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌAiÀÄ ºÀ¼À¢ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁtĪÀ UÉgÉ vÀÄA¨Á ªÀĸÀÄPÁVzÉ. CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆèÁgï£À°è PÁtĪÀ F ºÀQÌAiÀÄ ¨Á® vÀÄA¨Á aPÀÌzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁtĪÀ F ºÀQÌAiÀÄ ¨Á® ªÀiÁvÀæ GzÀݪÁVzÉ. F J¯Áè ¥Àæ¨ÉÃzsÀzÀ ºÀQÌUÀ½UÀÆ PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ ©½ GAUÀÄgÀ EzÉÝà EgÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀQÌ PÁ²äÃgÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀgÉUÉ J¯ÉèqÉ PÁtĪÀÅzÀÄ.
J¦æ¯ï - dįÉÊ EzÀÄ ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. VqÀUÀ¼À aPÀÌ mÉÆAUÉUÀ¼À°è §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ aPÀÌ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. CzÀgÀ°è 2-3, CxÀªÁ 2-4  ¤Ã° §tÚzÀ vÀwÛ EqÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀQÌ ªÀÄj DzÁUÀÀ CxÀªÁ ºÀQÌAiÀiÁzÁUÀ PÁtĪÀÅ¢¯Áè. ªÉÆmÉÖ ªÉÄðgÀĪÀ w½ ¤Ã° §tÚ ªÉÆmÉÖAiÀÄ §ÄqÀzÀ¨sÁUÀzÀ°è CZÁÑVAiÀÄÆ, vÀÄ¢ ¨sÁUÀzÀ°è w½AiÀiÁVAiÀÄÆ EgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. CzÀÄ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÁUÀ ¨ÉÃj£À zÀ¥Àà ¨sÁUÀ¢AzÀ DgÀA©ü¹ ¥ÀæzÀQëuÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ. vÀÄ¢ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀAvÀgÀ eÉÃqÀgÀ §¯É CAn¹ UÀÆqÀ£ÀÄß  UÀnÖAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. mÉÆAUÉUÀ½UÉ CAnzÀ §Æ¸ÀÖw£ÀÄߪÁUÀ ªÉÄÃ¯É , PɼÀUÉ vÀ¯ÉPɼÀUÁV ¸ÀºÀ, DºÁgÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. aÃPï aÃPï aPï  JAzÀÄ ºÁgÀĪÁUÀ, ¸ÁߣÀªÀiÁqÀĪÁUÀ, DºÁgÀw£ÀÄߪÁUÀ ¸ÁߣÀPÉÌ M¼Éî ¥Àj¸ÀgÀ ¹PÁÌUÀ vÀ£ÀߪÀgÀ£ÀÄß, PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÉgÉAiÀÄ zÉñÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¨ÁAUÁèzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛÀ ²æîAPÁUÀ¼ÀÀ°è ¸ÀºÀ EªÉ. CzsÀåAiÀÄ£À vÀÄA¨Á PÀÄvÀƺÀ®PÁj ºÁUÀÆ vÁ¼ÉäUÉ MAzÀÄ ¸ÀªÁ®Ä.