Wednesday, 1 October 2014

Large billed leaf BirdLeaf bird with white eye

 Orintal White  Eye - Zosterops  Palpebrosus R-
©½ PÀtÚ alUÀÄ©â-ªÀÄ£É UÀÄ©âVAvÀ aPÀÌzÀÄ. 10 ¸ÉA. «Ä zÉÆqÀØzÀÄ. ZËPÁzÀ aPÀÌ ¨Á® , ¨É¤ß£À ¨sÁUÀ ºÀ¹gÀÄ bÁAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ºÀ¼À¢ §tÚ EzÉ. F ºÀQÌAiÀÄ PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ ©½ GAUÀÄgÀ EzÉ. w½ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸À¥ÀÄgÁzÀ PÁ®Ä EzÉ. ‘eÉƸÉÆÖgÉÆær’ JA§ aPÀÌ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÉ. w½ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ F ºÀQÌ vÀ£Àß £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ aZï, aZï, aZï, JA§ aPÀÌ UÉÀeÉÓ ¸À¥Àà¼À ºÉÆîĪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ VqÀ¢AzÀ VqÀPÉÌ ºÁgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ 3-4gÀUÀÄA¦£À°è PÁtĪÀÅzÀÄ. vÉÆÃlzÀ ¥ÀnÖ, CrPÉ vÉÆÃlzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄ, PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÁtĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ.  EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀQÌ, DAvÀjPÀªÁV ºÀtÂÚ£À VqÀUÀ¼ÀÄ «¥sÀÄ®ªÁVgÀĪÉqÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀªÀÅ. ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ, ªÀÄPÀgÀAzÀ CgÀ¹ §gÀĪÀ QÃl EzÀgÀ DºÁgÀ, §ÆgÀ®, D®zÀªÀÄgÀ ºÀtÄÚ ©mÁÖUÀ, PÉÆÃV¯É, ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉ«ÄäÃ¸É ¦PÀ¼ÁgÀ, ¤Ã° vÀ¯É ºÀ¼À¢ DAiÉÆÃgÁ, §ÆzÀÄ vÀ¯É ¦PÀ¼ÁgÀ, V½, EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀºÀ PÀArzÉ. ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è PÉ«ÄäÃ¸É ¦PÀ¼ÁgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÀÄÄRzÀ UÀÄ©â, PÀAzÀħtÚzÀ UÀÄ©â , ©½ ¨É£Àß aPÀÌ UÀÄ©â, UÀAzsÀªÀð ºÀQÌUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÉ. ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è gÉPÉÌ §rAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä zÉÆqÀØ UÀÄA¦£À®Æè ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀÄmÁ, ªÀÄÆgÀÆgÀÄ, §qÁ¼À. G¦à£À ¥ÀlÖt, ºÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ ºÉƸÁqÀÄ, ¹gÀ¹, ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè EªÉ. EzÀ®èzÉà ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè EzÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ©½ PÀtÚ alUÀÄ©âAiÀÄ°è 3 ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁtĪÀ ºÀQÌAiÀÄ JzÉ ¨sÁUÀ ºÀ¼À¢. PɼÀ ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ ©½ EzÉ. ¤Ã®Vj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÁtĪÀ ºÀQÌAiÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖ ¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÀ¼À¢ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄzsÀå PÀjAiÀÄ MAzÀÄ gÉÃSÉ EzÉ. DAzsÀæzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌAiÀÄ ºÀ¼À¢ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁtĪÀ UÉgÉ vÀÄA¨Á ªÀĸÀÄPÁVzÉ. CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆèÁgï£À°è PÁtĪÀ F ºÀQÌAiÀÄ ¨Á® vÀÄA¨Á aPÀÌzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁtĪÀ F ºÀQÌAiÀÄ ¨Á® ªÀiÁvÀæ GzÀݪÁVzÉ. F J¯Áè ¥Àæ¨ÉÃzsÀzÀ ºÀQÌUÀ½UÀÆ PÀtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛ ©½ GAUÀÄgÀ EzÉÝà EgÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀQÌ PÁ²äÃgÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀgÉUÉ J¯ÉèqÉ PÁtĪÀÅzÀÄ.
J¦æ¯ï - dįÉÊ EzÀÄ ªÀÄj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. VqÀUÀ¼À aPÀÌ mÉÆAUÉUÀ¼À°è §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ aPÀÌ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. CzÀgÀ°è 2-3, CxÀªÁ 2-4  ¤Ã° §tÚzÀ vÀwÛ EqÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀQÌ ªÀÄj DzÁUÀÀ CxÀªÁ ºÀQÌAiÀiÁzÁUÀ PÁtĪÀÅ¢¯Áè. ªÉÆmÉÖ ªÉÄðgÀĪÀ w½ ¤Ã° §tÚ ªÉÆmÉÖAiÀÄ §ÄqÀzÀ¨sÁUÀzÀ°è CZÁÑVAiÀÄÆ, vÀÄ¢ ¨sÁUÀzÀ°è w½AiÀiÁVAiÀÄÆ EgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. CzÀÄ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÁUÀ ¨ÉÃj£À zÀ¥Àà ¨sÁUÀ¢AzÀ DgÀA©ü¹ ¥ÀæzÀQëuÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ. vÀÄ¢ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀAvÀgÀ eÉÃqÀgÀ §¯É CAn¹ UÀÆqÀ£ÀÄß  UÀnÖAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. mÉÆAUÉUÀ½UÉ CAnzÀ §Æ¸ÀÖw£ÀÄߪÁUÀ ªÉÄÃ¯É , PɼÀUÉ vÀ¯ÉPɼÀUÁV ¸ÀºÀ, DºÁgÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ. aÃPï aÃPï aPï  JAzÀÄ ºÁgÀĪÁUÀ, ¸ÁߣÀªÀiÁqÀĪÁUÀ, DºÁgÀw£ÀÄߪÁUÀ ¸ÁߣÀPÉÌ M¼Éî ¥Àj¸ÀgÀ ¹PÁÌUÀ vÀ£ÀߪÀgÀ£ÀÄß, PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÉgÉAiÀÄ zÉñÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¨ÁAUÁèzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛÀ ²æîAPÁUÀ¼ÀÀ°è ¸ÀºÀ EªÉ. CzsÀåAiÀÄ£À vÀÄA¨Á PÀÄvÀƺÀ®PÁj ºÁUÀÆ vÁ¼ÉäUÉ MAzÀÄ ¸ÀªÁ®Ä.Sunday, 7 September 2014

Ganesh

ನ್ಮ್ಫ಼್ಮೂರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ - ಕಲಾವಿದ  ಗಣಪತಿ ಆಚಾರಿ - ಇವ್ರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಗೆಯ  ಲೆಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಾವಿದ ಇವರಗಣೇಶ  ಕಲಾಕ್ರತಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ,

Birds Of Western Ghat: Please . write your comments

Birds Of Western Ghat: Please . write your coments: ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಉದಯವಾಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಹುಮುಖಿ ಪುರವಣಿಯ ಎರಡನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತುಸಚಿತ್ರ  ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ...

Please . write your comments

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಉದಯವಾಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಹುಮುಖಿ ಪುರವಣಿಯ ಎರಡನೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತುಸಚಿತ್ರ  ಲೇಖನ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿಳಿಸುವುದು  

Rare Snake

ಅ ಪರೂಪದ ಹಾವು ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಕತ್ತಗಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಮರಕಪ್ಪೆ ಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು
ಇದರ ಮೈಮೇಲಿನ್ ಬಣ್ಣ  ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ್ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
-ಸಹಕಾರ ಕತ್ತಗಾಲ್ ಪೋರೆಸ್ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ್ 
Wednesday, 20 August 2014

Muroor village telent

ನ ಮ್ಮೂ ರ ಪ್ರತಿಭೆ  ದಿವ್ಯಾ  ಅಡ ಕೋಳಿ.    ಇ ವರು ಭಾರತ ನಾಟ್ಯ,ಕೂಚಿಪುಡಿ ,ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿ ದೆ.  ದಿಪ್ಫ್ಲೋಮಾ ಇಂಜನಿಯರ್     ಇ ವರ ಕಲಾಕೃ ತಿ  ತೆಂಗಿನ  ಗರಿ  ಹೇಟ್. ಇಂತಹ ಕಲಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃತಜ್ಜಅತೆಯೊಂದಿಗೆ