Tuesday, 23 July 2013

Birds of Muroor: Egg & Baby Bird

Birds of Muroor: Egg & Baby Bird: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯ ಮರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಯಯನ ವಿದೆ ಇದು ಪ್ರೇಂಕ್ಲಿನ್ ನೈಟಝಾರ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ  ಕಲ್ಲು ಪಾರೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇದರ ಗ...