Wednesday, 19 March 2014

Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -


Jungle owlet-Glaucidium radiatum-( R) Myana + or -
aÃgÀÄ UÀĪÀiÁä-20 ¸ÉA«Äà GzÀÝzÀ zÀÄAqÀV£À ªÉÆÃlÄ ¨Á®zÀ ºÀQÌ, ¨Á®zÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉgÉ  ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ°è PÁtĪÀÅzÀÄ. vÀ¯É PÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ UÉA¥ÀÄ §tÚ . JzÉ ¹Ã½zÀAvÉ UÉgÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ.ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀAzÀÄ §tÚzÀ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ªÀÄÄRzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è  UÀqÀØzÀ ºÁUÉ ©½ ¥ÀÄPÀÌUÀ½ªÉ. »A¨sÁUÀzÀ gÉPÉÌ ºÉÃjzÀAvÉ PÀAzÀÄ §tÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀAzÀÄ ©½ VÃgÀÄUÀ½ªÉ. ¨ÉQÌ£À PÀtÄÚ, ºÀ¼À¢ PÁ®Ä ZÀÆ¥ÁzÀ GUÀÄgÀÄ, ºÀ¼À¢ aPÀÌ PÉÆPÀÄÌ  EzÉ. PÀAzÀÄPÀ¥ÀÄà §tÚzÀ F ºÀQÌ GzÀÄgÉ¯É ©¢gÀÄ «Ä²ævÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è PÁtĪÀÅzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁt (gÉPÉmï qÉæÃAUÀÆ) EzÀ£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt §ºÀÄzÀÄ. PÁUÉ ºÁUÀÆ PÁeÁtzÀ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ PÀ§½¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ  vÀªÀÄä ªÀÄj gÀPÀëuÉUÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EªÉ. eÉÆÃrUÀ¼À°è MAnAiÀiÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ EzÀÄ ºÀUÀ®°è PÀĽvÀ°è PÀÆgÀzÉà ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUɬÄAzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÁj eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ.PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï JAzÀÄ aÃjzÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ aÃgÀÄUÀĪÀÄä JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. ºÀUÀ®°è ªÀiË£À ªÁVgÀĪÀ EzÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀAUÁw PÀgÉAiÀÄ®Ä Kj½vÀzÀ zÀ¤AiÀÄ°è PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ PÉüÀĪÀ §ÆzÀħtÚzÀ PÁqÀÄ PÉÆýAiÀÄ PÀÆUÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀÅzÀÄ. PÉÆý ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ MAzÀÄ ºÀQÌ ºÀ½îAiÀÄd£À PÉÆAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÁtzÉ ¢£À «rà ºÀUÀ®®Æè »ÃUÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÁUÀ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÉ. ( G.PÀ. ºÉÆzÉÌ) ¸ÁUÀĪÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ©¢j£À PÁr£À°è gÁwæ Erà PÀÆæ PÀÄPï PÀÄPï  JAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV aÃgÀĪÀÅzÀĸÁªÀiÁ£Àå.

ªÀiÁZÀð¢AzÀ ªÉÄêÀgÉUÉ  ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgɼÀ°è ºÀÄ®Äè J¯É MlÄÖªÀiÁr UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DAiÀÄvÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ  2 CxÀªÁ 4 ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è VÃgÀÄUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.gÁd¸ÁÜ£À, ¥ÀƪÀðWÀlÖ ©lÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè EzÉ. ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ¨ÁAUÁèzÉñÀzÀ°è ¸ÀºÀ EzÉ.