Thursday, 3 September 2015

Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +

Yellow Browed Bul-Bul- Ioleindica R- Myna +

ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ- ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¥ÀæPÁgÀzÀ ¦PÀ¼ÁgÀ ºÀQÌUÀ½ªÉ. EzÀgÀ°è PÀ£ÁlPÀzÀ°è 6QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ½ªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀªÀÅ vÀÄA¨Á ¸ÀAPÉÆÃZÀ ºÁUÀÆ UÁ§j C¼ÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁºÀ ºÉÆA¢ªÉ. PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÉ£Éß ¦PÀ¼ÁgÀ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ¦PÀ¼ÁgÀ, ©½ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ, PÉA¥ÀÄ PÀÄAqÉ ¦PÀ¼ÁgÀ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £À£ÀUÉ ¹Q̪É. Ct¹ ¥ÀQëzsÁªÀÄ, ²gÀ¹, §qÁ¼À, AiÀįÁè¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èªÉ. aPÀÌ UÀÄA¦£À°è, PÉ®ªÉǪÉÄä 7-8gÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ®Æè ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¦PÀ¼ÁgÀ UÀÄA¦£À 6 «zsÀºÀQÌUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉ ¹PÀÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ EzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ, ©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É ªÀÄĤAiÀiÁ, PÁ£ÀÄ UÀÄ©â, ©½ gÉA¥ÀØ ªÀÄĤAiÀiÁ, J¶AiÀÄ£ï ¥sÉÃj §qÀð, nPÀ®ì ¥ÉèöÊPÁåZÀgï, ¥ÉgÀqÉÊ¸ï ¥ÉèöÊ PÁåZÀgï, §Æè £ÉÃ¥ÀØ ¥sÉèöÊPÁåZÀgï ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ PÀArzÉ. ºÀA¦ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁr£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EªÉ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è CqÀV PÀĽvÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «²µÀÖªÁV ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ V®Q UÉeÉÓ ¸À¥Àà¼ÀzÀAvÀºÀ PÀÆV¤AzÀ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀܽAiÀĪÁV ªÀ¯É¸É ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÉÆÃl ¥ÀnÖ , PɸÀgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ aPÀÌ PÉÊzÉÆÃlUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÁtĪÀªÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà 4-5 ¥ÀÆlÄ JvÀÛgÀzÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è §lÖ¯ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖªÀªÀÅ. PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ ,©½ PÀtÂÚ£À alUÀÄ©â, PÉøÀj PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀ EªÀÅUÀ¼À UÀÄA¦£À°è ºÀjªÀ ¤Ãj£À°è ¸ÁÚ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ.

       EzÀgÀ ªÉÄÊ ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ w½ºÀ¹gÀÄ §tÚ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀÄwÛUÉ ¦PÀ¼ÁgÀzÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀQÌ 20 ¸ÉA.«Äà aPÀÌzÀÄ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ¥ÀÄPÀÌzÀ ZÉÆmÉÖAiÀÄAvÉ §æªÉÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½ªÉ. ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¥ÀÄPÀÌUÀ¼À£ÀÄß PÉzÀj MtV¸ÀzÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiˤ. DzÀgÀÆ UÀÄA¦£À°ègÀĪÁUÀ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¨sÁ²¸ÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ zÀ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À CªÀ±Àå. DzÀgÀÆ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå. ºÉÆmÉÖ JzÉ w½ ºÀ¼À¢ vÀ¯É w½ ¥Áa ºÀ¹gÀÄ. ºÀ¼À¢ PÀtÄÚ ºÀħÄâ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà EzÀ£ÀÄß ºÀ¼À¢ ºÀÄ©â£À ¦PÀ¼ÁgÀ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼ÀAvÉ EzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. lÆnÃ, lÆnà JAzÀÄ ¹½î£ÀAvÉ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ. ¨É½UÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß PÉ®ªÉǪÉÄä 4 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁV 7 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè JvÀÛgÀzÀ aPÀÌ PÀmÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀjªÀ ¤ÃjUÉ zÀĪÀÄÄQ, C°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉPÉÌ §rzÀÄ ¤ÃgÀÄ a«Ää¸ÀÄvÁÛ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀÅ. »ÃUÉ £Á¯ÁÌgÀgÀ UÀÄA¦£À°è EªÀÅUÀ¼À ¸ÁߣÀ ªÉÊRj vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀ,É PÉ®ªÀÅ «ÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÉÝãÉ. ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛzÉÝãÉ. ºÀtÄÚ, QÃl ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀAzÀ EzÀPÉÌ ¦æAiÀÄ. ºÁUÁV ºÀÆ«£À ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð ºÁUÀÆ QÃl ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è EzÀgÀ ¥ÁvÀæ »jzÀÄ.ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥À½¤, ¤Ã®Vj, PÉÃgÀ¼À ¥ÀæzÉñÀzÀ®Æè EªÉ. EvÀgÀ ¦PÀ¼ÁgÀUÀ¼À UÀÆr£ÀAvÉ EzÀgÀ UÀÆr®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 jAzÀ 3 «ÄÃ. JvÀægÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ PÀªÀgÀÄUÀ¼À°è £ÉAiÀÄzÀÄ UÀÆqÀÄ vÀÆV ©qÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ UÀÆqÀÄ ¤Ã° vÀ¯É CAiÉÆÃgÁ CxÀªÁ PÀ¥ÀÄà vÀ¯É Cj¹£À §ÄgÀÄqÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. mÉÆAUɽUÉ ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ ©VzÀÄ §lÖ°£ÁPÁgÀzÀ UÀÆqÀ£ÀÄß vÀÆV ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è ªÉÄvÀÛ£É ºÁ¸À£ÀÄß ªÀiÁr ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ©Ad®Ä CxÀªÁ eÉÃqÀzÀ §¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ, ºÉtÄÚ MAzÉÃjÃw EgÀĪÀÅzÀÄ. ¥sɧæªÀj¬ÄAzÀ ªÉÄà ªÀÄjªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. 2-3 w½ QæÃ«Ä ¦APï CAzÀgÉ w½ UÀįÁ© «Ä²ævÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀÅzÀÄ. UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ JgÀqÀÆ ªÀÄjUÀ¼À DgÉÊPÉ, gÀPÀëuÉ UÀÄlÄPÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ EvÀå¢ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀÅ. 1000 ¢AzÀ 1500 «Äà JvÀÛgÀzÀ ºÀ¹gÀÄ vÀÄA©vÀ fêÀ ªÉÊ«zÀå vÁtUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÁ¸À¸ÀܼÀ. 5jAzÀ 7 CxÀªÁ PÉ®ªÉǪÉÄä 50 ºÉZÀÄ zÉÆqÀØ UÀÄA¦£À®Æè PÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉ EzÉ. EzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀQÌ .EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ EzÀgÀ PÀÆV£À PÀÄjvÀÄ, EªÀÅ ªÀÄjUÀ½UÉ ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ «©ü£Àß DºÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ PÀ½vÀ ºÀtÄÚ, ªÀÄÈzÀéAV, ¥ÀgÁUÀ, Qæ«Ä »ÃUÉ «Ä±ÁæºÁj ºÀQÌ ºÁUÁV EvÀgÀ fêÀdAvÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ EªÀÅUÀ½VgÀĪÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ±ÀQÛ. FPÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå.